MassawaTube.com
Welcome
Login / Register

“ ምፍጣር ሃብቲ፡ ንምዕባይ ኣፍራይነትን ዘላቒ ቁጠባዊ ዕብየትን”

MoI Eritrea

ካልኣይ ክፋል ቃል መሕተት ፕረሲደንት ኢሰይያስ ኣፍወርቂ ኣብ ዘቤታዊ ጉዳይ ዘድሃበ እዩ ኔሩ። ብቐንዱ፡ ንደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ፡ መንበሪ ኣባይቲ፡ ወፍርን ትስፉው መጻኢ ዕድላት መንእሰያትን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ብሰፊሕ ዳህሲሱ።

ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ናቱ ናይ ገዛእ ርእሱ ፍሉይነት ከም ዘለዎን ንመላእ ሕብረተሰብ ኤርትራ እዩ ዝጸልዉ። ልዑል ትኹረት ዝግበረሉ ዕማም’ውን እዩ። እቲ ደሞዝ፡ ኣብዛ ሃገር ናይቲ ኣብ ልምዓት ዝሰርሕ ዘሎ ኣካል ጥራይ ዘይኮነ ንብዙሕ ክፋል ሕብረተሰብ እዩ ዝሽፍን። ምስ ክብሪ ዕዳጋን ናይ ምሽማት ዓቕምን እናተራእየ ንምምሕያሹ ሓያል ጻዕሪ ክግበር ጸኒሑን ኣሎን። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት’ውን ቀዳማዊ መጽናዕቲ ብምግባር ስርዓተ ደሞዝ ንምምሕያሽ መድረኽ ብመድረኽ ንምትዕርራይ ክስራሕ እኳ እንተጸንሐ፡ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ስማዊ እዩ ኔሩ። ሓሙሽተ መሳልል ዝሓዘን ካብ 1800 ክሳብ 4000 ዝዝርጋሕ ሲቪላዊ ደሞዝ፡ ብምርግጋእ ዕዳጋ ርጉእ መነባብሮ ክፈጥር ምእንቲ ብዘይምቁራጽ ክጽናዕ ጸኒሑ። ዛጊት እቶም ምስትኽኻል ዘይተግብረሎም ሰራሕተኛታት’ውን ካብ 2018 ዝሕሰብ ምትዕርራይ ክግበረሎም እዩ። ልዕሊ ኹሉ ድማ ናይ ምሽማት ዓቕሚ ናቕፋ ንምምዕባይን ምርግጋእ ዕዳጋ ንምፍጣር ዝተፈላለዩ ስጉምቲታት ኪውሰዱ እዮም።

ማዕረ ማዕረ እዝን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ቀረብ መንበሪ ኣባይቲ ንምስላጥ’ውን ብውሽጣዊ ዓቕሚን ናይ ደገ ኩባንያታትን ንምብጋስ መጽናዕቲ ምውድኡን ኣብዚ ዓመት እዚ ተወዲኡ ናብ ትግባረ ከምርሕ እዩ። ምፍጣር ሃብቲ ካብ ዓበይቲ ዕማማት ናይዚ ዝመጽእ ስራሕ ክኸውን ንምፍጣር ሃብቲ ዘመቻችኡ ኩነት ንምፍጣር፡ ኣብ ጽዓት፡ ትሕተ ቕርጺ፡ መጓዓዝያ መራኸቢታት… ንምውዳድ ክስራሕ እዩ።

ኣብ ምፍጣር ሃብቲ፡ ንዜጋታት ቀዳምነት ዝህብ እኳ እንተኾነ ኣብ ዘላቒ ምዕባለ ሃገር ዕዙዝ ግደ ክጻወት ዝኽእል ንወጻእተኛተኛታት ፈጠርቲ ሃብቲ ባይታ ክፈጥር ብዝኽእል መገዲ ክስርሓሉ እዩ። ምሕዳስ ወደባት ምጽዋዕን ዓሰብን፡ ምብጋስ ኢንዱስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ብዓቢኡ ንገማግም ባሕሪ ዘራብን ስሉጥነት ዝፈጥር ምህናጽ ጽርግያታት ብዓቢኡ ክስርሓሉ እዩ። ምግፋሕ ጽርግያ ዓሰብ ብደባይ ሲማ ኢትዮጵያ፡ መስመር ነፋሲት ማይ ሓባር ደቀምሓረ ሰርሓ ዛላምበሳ በቲ ሓደ፡ ኣስመራ መንደፈራ ክሳድ ዒቃን ከምኡ’ውን ኣስመራ መንሱራ ኣቑርደት ኦምሓጀር ሱዳን ዓቢ ዕማም ኣብ ምስራሕ ይርከብ።

ብዘይካ እዚ፡ ቀረብ ጽዓት ንምዕዛዝ፡ 30 ሜጋ ኣብ ዓሰብ፡ 20 ሜጋ ኣብ ምጽዋዕ፡ 10 ሜጋ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ምስ ሓገዝቲ ጀነሬተራት ካብ መፋርቕ 2020 ክሳብ 2021 ብውሽጣውን ዞባዊ ምትሕብባርን ክጅምር እዩ። ነዚ ንምትግባር ግን ክኢላዊ ሰብኣዊ ዓቕሚ ኣብ ቅድሚት ስለ ዝስራዕ፡ ኣብኡ ኣተኲሩ ዓቢ ስራሕ ክዕመም እዩ።

Post your comment

Comments

Be the first to comment

Related Articles

RSS