MassawaTube.com
Welcome
Login / Register

ንልቦና


 • ሕድሪ ሰማእታት ኤርትራ

  ሃደ ቛንቋ ዝዛረብ ህዝቢ ሶርያ ቛንቋኦም ተሃዋዊሱ ምስምማዕ ሲኢኖም "ሕደግ" "ሓይፋልኩምን" ኢሉ ዝምዕድ ሰብ ከም ዓንጃል ኣብ ዝቁጸረሉ ደረጃ በጸሓ፡፡ ኩሉ ብብወገኑን በብ ዓሌቱ ናቱ ሰብ ፈልዩን ኣብመድረክ ደይቡን ብተጉላባነት ክዕበይ ከሎ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ሶሪያ ክመጽእ እዩ ኢሉ  ዝሓሰበ ዋላሓደ ኣይነበረን።ድሕር ገለ ዓመት ሩዝ ቻይና ብመልክእ ረዲኤት ክመጽ ከሎ ብጉልበቱ ተነበርኺኹ ኣመስጊኑ ከምዝቅበል ብገሃዲ ዘይኮነስ ዝሓልሞውን ኣይመስሎን ኔሩ። ሕጂ ንርእዮ ዘለና ነገር ግን ከሙኡ እዩ። ቅድሚ ዓመታት መንእሰያት ሶርያውያን ካብ ቤት ትምህርቲ ናብ ገዞኦም ክመጹ ከለው ሞግዚታቶም ብምዕቡላት ኪቦርድ መንፈሳዊ ቅኒት ይቃንየሎም ኔሩ ። ሎሚ ግን መዝሙር ዘይኮነስ ትምህርቲውን  የለን።እቲ ሕንቂቅ ኮነ ሓንቓቒ ኣብ ስደት መከራ እዩ ዝነብር ዘሎ። መንፈሳዊ ናይ ኪቦርድ ቅኒት የለን ።ብኣንጻሩ ድምጺ ቶክሲ መዓልታዊ ሙዚቃ ሶርያውያን ኮነ ። ሎሚ ሶርያውያን ከም ዋዛ ኮፍ ኢሎም ንዝሰቀልዎ ሰላም ደው ኢሎም ምውራዱ ጸጊምዎም ሓገዝ ካልኦት ሃገር ኣብ ምንዳይ ይርከቡን ንዝፈራረሰት ሃገሮም ብሕርቃን  ኮይኖም ንታሕቲ የቆምትዋ አለው ። እንታይ ዋጋ ኣለዎ !ናብሮኦም "ድሕር ማይ ናብ በዓቲ " ኮይንዎም።

  ንሕናውን ልዕሊ ኩሉ ነገርና ዝኮነትን ሓያለ ሰማእታት ንዝተሰዉኡላ ናይ ሃገርና ኤርትራ ዶባን ወሰናን ካብ ዓሌታዊ ኣተሓሳሰባ ሪሒቅና ብሰላምን ብፍቕርን  ክንሓጽሮ  እንተዘይከኣልና ትዕድልቲ መጻኢ ደቕና  ካብዚ ሶሪያዊ ቆልዓን ናብራ ሶርያውያን ዝፍለ ኣይኸውንን እዩ ፡፡ኣብዚ ምዕቡል እዋን ደቂ ሰባት ናተይ ዓሌት ጥራይ ከማይ ንግሆ ጹሩይ እዩ፡ ፡ናተይ ሃይማኖት ልዕሊ ካልኦት  እዩ ።ናተይ ሰልፊ ሕልፊ ካልኦት ቅንዑ እዩ፡። ኣነ ትምህርቲ  ስለዘለኒ ነኣይ ጥራይ ስሙኡኒ ብምባል ንዘርኦ  እኩይ ዘርእ ኣብ ዳሕርዋይ ዘመን መግቢ ደቅና ኮይኑ ከምዝስምሞምን ከምዝቀትሎም ክንጠራጠር የብልናን።ነቲ ንእሽቶይ  ጸገም እንዳግዘፍና ፡ ዝኾነ ጌጋ መእረምታ ከምዘይረክብ ጌርና  እናወሰድካ፡ኣብ ርሑቅ ኣብ  ስደት ኮይና ኣብ ውሽጢ ሃገር  ንዘሎን ስድራናን  ጎረባብትና ተስፋ ዘቆርጽ ዛዕባ ከፊትና፡ ብዓሌትን ዓዲ ናይ ምምቅቃል ባይቶ ኣዋዲድና ፡ብኩሉ መዳይ ሃገር ንትሓቶ እጃሙ ከብርክት ንመዋእል ድቃስ ንዝሰኣነ ህዝብና መሊስና ናይ ሃሳብን ነገርን ጾር ኣንዳጻዓናን  ማእዝኑ ክስሕት እናገበርና ንነብሮ ናብራ ፡ ካብ ናብራ ኣክላባት ዘይፍለ ምኳኑ ክንፈልጥ ይግባእ፡፡ እዚ ግብርና  ብቀጥታ ኮነ ብተዘዋዋሪ ንነፍስ ወከፍና  ግዳይ ከምዝገብረና ድማ ፍጹም  ክንጠራጠር የብልናን።
   ኣብ face book ዝኮነ ህማቅ ሃሳብ ንዝመንጭዉ ሰባት # block # unfriend # unfollow ብምግባር ንነብስና ናይ ሕማቅ ሓሳባት መጎሓፊ ካብ ምግባር ድማ ንከላከል፡፡ ንደቅና ሰናይን ጽፍፍቲ ሃገር ነውርስ። ብሉጽ ሓሳብ ወናኒ፡ንግበሮም!!

  ካብ ብቂ ፡ልግሲ
  ካብ ባእሲ፡ምሕረት
  ካብ ጸርፊ ፡ምረቓ
  ካብ  ጎንጺ፡ሰላም
  ካብ ሕነፍዳይ ፡ ይቕረ ምግባር... ንመሃሮም ፡፡


  #Maሳwino

  Read more »
 • "ትዕግስቲ" ምስጢር ዕዉት ህይወት

  ኣብ ሓደ ዓዲ ንኩሉ ሰብ ሰናይ ብምግባር ዝፍለጡ ኣቦ ኔሮም ።እዞም ኣቦ በቲ ከባባኢኦም ንዝሓልፉ ገያሹ ኣብ ገዞኦም ተቀቢሎም እግሪ ይሓጽቡ፡፡ብድሕር እዚ ነቲ ጋሻ መግቢ ስጋ ስጋብ ዘዳልወልካ ነዚ መግቢ ነፍሲ ተመገብ ብምባል ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ምዕራፍ ኣውጺኦም ሂቦም ናብ ክሽና ብምእታው መግቢ ሰሪሖም ናይ ምቅራብ ናይ ነዊሕ እዋን ልምዲ ነይርዎም፡፡ ሓደ መዓልቲ ሓደ ዕድመ ዝጸገቡ ኣቦ ኣብቲ ገዞኦም ይመጹ፡፡ ገባሪ ሰናይ ኣቦ ነቶም ጋሻ ተቀቢሎም ቀጻሊ ከምዝገብርዎ እግሪ ሓጺቦም መጽሓፍ ቅዱስ ኣምጽዮም "በል መግቢ ስጋ ስጋብ ዘዳልወልካ ነዚ መግቢ ነፍሲ እንዳተመገብካ ጽንሓኒ" ብምባል መጸሓፍ ቅዱስ ቀረቡሉ። ወየ ጋሽ በቲ ዘይለምዶ ነገር ተገሪሙ፡ "ንምኳኑ መግቢ ነፍሲ ድማ ዝበልኩሞ እንታይ እዩ?"ይብልዎም። እቶም ገባሪ ሰናይ ህድእ ኢሎም "መግቢ ነፍሲ ማለት ቃል ኣምላክ እዩ፡፡" ይብልዎ።"መንዩ ኣምላክ? ኣነ ኣምላክ ኣይፈልጥ ገለ ኣይፈልጥ ስቅ ኢልካ ጥራይ ዝብላእ ሃበኒ ፡፡"በልዎም ብህርቃን፡፡ገባሪ ሰናይ በቶም ዘርባ ጋሻ ኣዝዮም ተገሪሞም" ንምኳኑ ዕድመኩም ክንደይ እዩ ?"በሉዎም።ጋሻ ቅብል ኣቢሎም "60"ይብልዎም ። "60 "ኣመት ሙሉእ ንኣምላክ ኣይትፈልጥዎን ማለት ድዩ ?"በልዎም መሊሶም።ጋሻ ብሕርቃን "ኣይፈልጥን ኢለካ ስቅ ኢልካ ዝብላእ ዘይትህበኒ ? እንተዘይኮይኑ ግና ክከደልካ እየ።" በልዎ።ገባሪ ሰናይ ሰብኣይ ሓሪቆም "ኪድ እዝር በል ፡ኣነ ውን ንኣምላኩ ዘይፈልጥ ሰብ ገዛይ ክዕንግድ ድልው ኣይኮንኩን" ብምባል ሰጎግዎም።ብድሕር እዚ ገባሪ ሰናይ ተንበርኪኮም ናብ ሰማይ ብምንቅዕራር "ኣንታ ኣምላክ እንታይ በዲለካ እየ ?! ነኣካ ንኣምላከይ ዘይፈልጥ ሰብ ዝሰደድካኣለይ" ብምባል ምጽላይ ምስ ጀመሩ ኣምላክ ተገለጽሎም እሞ ከምዚ በሎም፡- "ንምኳኑ እቲ ነኣይ ኣይፈልጦን እዩ ዝበለካ ሰብ ዕድሚኡ ክንደይ እዩ?"በሎም።"60 ዓመት ጌረ እየ እዩ ዝበለኒ" ብምባል መለሱ። እሞ" ኣነ ን60 ዓመት ዘኣክል ብትዕግስቲ ጸይረዮ ክነብር ከለኩስ ንስካ ንሓደ መዓልቲ ምጻሩ ሲኢንካ?" በልዎ፡፡እቶም ገባሪ ሰናይ ዘረባ ኣምላክ ንስተሰቆሮም ሓዚኖም ይቅረ በለለይ ሰኣን ትዕግስቲ ንጥሙይ ዝሰጎግኩ ብምባል ተነሲሖም ይበሃል፡፡
  ኣብ ማዓልታዊ ህይወትና ንዘጋጥሙና ባህርያውያን ይኹኑ ሰብ ሰርሖ ብድሆታት ብኸመይ ንገጥሞም? ብትዕግስቲ'ዶ ክንሰግሮም ንፍትን ወይስ ግብረመልሲ ክንህበሎም ኢና ንጎዪ? ብልክዕ ኣብ ብድሆታት ዘለና ናይ ኣተሓሕዛ ጥበብና ከመይ'ዩ? ከም ደቂ ሰባት መጠን ኣብ ማዓልታዊ ምንቅስቓሳትና ምስ ተፈጥሮ ይኹን ምስ ሰባት ግርጭት ከጋጥመና ባህራዊ'ዩ። የግዳ ኣብ ኣፈታትሓ ዘጋጥሙና ግርጭትታትን ብድሆታትን ዘለና ሜላ'ዩ ንምስሊ ጽባሕና ዝጸልዎ። ሽግራት መፋጥርቲ ወዲ ሰብ እዮም፡፡ ስለዚ በቲ ቅኑዕ መዳዮም ማለት ኣብ ሽግራትን ብድሆታትን ዝህልወና ኣረዳድኣ እወታዊ እንተ ደኣ ኮይኑ ሽግራት ከብልሑና'ዮም ዝፍጠሩ፡፡ ህይወት ብቐንዳ ጻዕርን ሃለኽለኽንያ፡፡ ብዘይ ቃልዓለም ድማ ህይወት ኣብ ሃለኽለኽን ጻዕርን እያ እትምቅር፡፡ ንሕና ሰባት ኣብዛ ምድሪ ንግስነት ተዋሂቡና እዩ፡፡ ነዛ ከነመሓድራ ክንምሕደረላን ዝተዋህበትና ምድሪ ግን ብኸመይ ኢና ኣብ ረብሓና እነውዕላ ኣብ ገዛእ ርእስና ዝህልወና ምሕደራ እዩ ዝውስኖ፡፡ ባዕልኻ ኣብ ዘየንጸፍካዮ ማእሲ ልዋም ለይቲ ክትሓድር ምጽባይ የዋህነት እዩ፡፡ ስለዚ ሰላም ኣእምሮኻ ማንም ሰብ ክሃንጸልካ፡ ከምኡ'ውን ሓርጎጽጎጽ ኣብ ዘይብሉ ለማጽ ጎደና ተጓዒዝካ ዓወት ክትግዘም ዘይሕሰብ'ዩ፡፡ ሰለዝኾነ ኣብ ዘጓንፈካ ይዕበ ይንኣስ ይኽፈድ ይፍኮስ ብድሆታት ቀጻሊ ምኒን ስለዝበልካ ልቢ ማንም ሰብ ክትምስጥ ወይ ከተቦቕቡቕ ዘይሕሰብ'ዩ። ህይወት እዛ ህይወት ብቐንዳ ኣብ ሓደ ሓርጎጽጎጽ ዝበዝሖ ጎደና እናተጓዕዘ ሽሕ መዋጽኦ ዝፈጥር ተባዕ ብዘጋጥሞ መሰናኽላት ዘይጸዓድ ኣብ ዘይውሁብ ኩነታት ብዓወታት ዘጥለቕልቕ ሰብ'ዩ ዝብርሃ፡፡ ነዚ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ ምሳልል ዓወት ክትሓኩር ብመጀመርታ ክትገብሮ ዘለካ'ምበኣር እንታይ ዓይነት መሰናኽል ይጎንፈካ ብዘየገድስ ኣብ ውሽጥኻ ባሕሪ ዓቕሊ ክትውንንን ክትሃንጽን ይግባእ፡፡ ኣብ ህይወትካ ዘጋጥሙኻ መሰናኽላት ክፍትኑኻ'ምበር ክቐትሉኻ ከም ዘይመጹ ንውሽጥኻ ደጋጊምካ ግለጸሉ፡፡ ውድቀት ኣካል ዓወታትካ'ምበር ምንባርካ ዘጽልእ ውርደት ኣይኮነን። ብኣንጻሩ ካብ ሽግራትካን ብድሆታትካን ክትሃድም ካብ ምፍታን ዝዓቢ ፍሽለትን ውርደትን የለን ኣብ መደምደምታ ትዕግስቲ መፍትሕ ኩሉ ነገራት ስለዝኾነት፥  ዘጋጥመካ ባህርያዊ ብድሆታት ብትዕግስቲ ክትሰግሮ ሕሰብ። ምስ ሰባት ዘይምርድዳእን ዋላ'ውን ዝኸበደ ዝበሃል ግርጭይ ኣብ ዘጋጥመካ ትዕግስቲ ብስለት'ምበር ስዕረት ዘይምዃኑ ተገንዚብካ ንኹሉ እንተታት ብትዕግስቲ ክትሰግሮ ሓልን። ኣብ ዘበገስካዮ ዕዮ ወይ ኣብ ዝተዋፈርካዮ ሞያ ውድቀት ምስ ዘጋጥመካ ውድቀት ኣካል ዓወታትካ'ምበር ናይ መወዳእታ ስዕረትካ ዘይ ምዃኑ ኣሚንካ ካብ ጌጋታትካ እናተማሃርካ ክሳብ እትዕወት ደጋጊምካ ኣብ ምፍታን ኣይትሰልኪ ሽዑ ሓደ መዓልቲ ውጽኢት ትዕግስትኻን ሓያል ናይ ምዕዋት ወንኻ ጻዕርኻ ተደማሚሮም ነቲ እትደልዮ መንብሮ ህይወት ከም ዘግሙኻ ርጉጽ'ዩ
  #ተስፊት ገ/ሚካኤል

  Read more »
 • መብጽዓ ንሸይጣን

  ሓደ እዋን ሓንቲ ሰበይቲ ሓደ ኣገዳሲ ነገር ደልያ ንምርካቡ ዘይተኣደነ ጻዕሪ ብምግባር ለይቲ ምስ መዓልቲ ሓርኮትኮት ዋላውን እንተበለት ብዘይትፈልጦ ምክኒት ድሌታ ምስላጥ ይኣብያ ። ኣብ መወዳእታ ናይ ኩሉ ጸገም ፈታሒ ኣምላክ እዩ ብምባል ሓሳባታ ክሰምረላ ንኣምላክ ተመባጸዐት።ኮይኑ ግን ካላንደር ኣምላክን ሰብን በበይኑ ብምኳኑ ድማ ካብ ኣምላክ ቁልጡፍ መልሲ ሰኣነት ፡፡ድሕር ሓያለ ምጽባይ ድማ ኣምላክ ካብዘየሰመኣኒ ንሸይጣን ዘይልምን ብምባል ድሌታ ንሸይጣን ሓቢራ እንተጌሩላ ዝሓሰበቶ ክትገብ ተመባጸዐትሉ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ እቲ ትደልዮ ኮነላ፡፡ሰበይቲ ዊንታኣ ብምስማሩ ነቲ መብጽዓ ክትፍጽም ዋላ እንተደለየት ሸይጣን ዝርከበሉ ቦታ ከምዘየለ ምስ ዘከረት ትገብሮ ጠፈኣ ፡፡መብጻዓ ብዘይምፍጻማ ድማ ካብ ሸይጣን ንዝመጻ ተሪር መቅጻዕቲ ለይቲ ምስ መዓልቲ እናተረኣያ ክትብሕርር ጀመረት።ኣብ መወዳእታ ኣብ ዓዳ ናብ ዝርከቡ ጥበበኛ ሰብኣይ ከይዳ ንሸይጣን ተመባጽዔ ድሌተይ ኣስሚሩለይ ።ኮይኑ ግን ነቲ ዝተመጻባዕክዎ መብጽዓ ክህቦ ደለየ ዝርከበሉ ቦታ ኣበይ ምኳኑ ስለዘይፈልጦ ኣበይ ከምዝርከብ ሓብሩኒ'ባ ? በለቶም።እቶም ኣቦ ብዕምቀት ድሕር ምሕሳብ "በሊ እዛ ጓለይ ናብዚ መኣከል ዓድና ተዛወሪ'ሞ ፡ሽማግለታት ተኣኪቦም ንመባእስቱ ይቅረ ግበር ብምባል እናለመንዎ ከለው ኣነ ፍጹም ይቅረ ኣይብልን። ምስዚ መባእስተይ ብፍቅሪ ምንባር ፍጹም ኣይደለይን እየ፡፡ ብምባል ዝሕንግድ ሰብ እንተረኪብኪ ንሱ እዩ ሽይጣን ።ኑኡ ሓብዮ። በልዋ፡፡" ይበሃል።
  ሓቂ እዩ! ካብ ይቅሬታ፡ ምሕረትን ፍቕሪን ዝሓድም ሰብ ፡ሰብ ንክትብሎ ኣጸጋሚ ሸይጣን ንክትብሎ ግና ቀሊል ኮይኑ ይስመኣካ።ሕድገት ምግባር ከም ውርደትን ሕምቀትን ዝቆጽሮ ሰብ ግብሪ ሰይጣን ዝወነነ ሰብ ክትብሎ ዘገርም ኣይኮነን ፡፡እንተተዓሪቀ ኣብ ልዕለይ ተወርዘይቲ ሰባት ምጥራይ ስለዝኮነ እዚ ግብሪ ኣይወሓጠለይን ዝብል ደቀ መዝሙር ሸይጣን ንምኳን ዝተዳለው ሰብ ክንብሎውን ኣይንጽገምን ።
  ጽልዒ ከቢድ ጾር እዩ።ሓደ ሰብ ጸላዒ እንተለዎ ቀጻሊ ርግኣት የብሉን፡፡ብገለ ኣጋጣሚታት ንዘጎነፎ ነገር ኩሉ ጸላዕተይ ብዝብሎም ሰባት ዝፍጸም ስለዝመስሎ ንምካሳስ ኮነ ሕነ ንምፍዳይ ድቃስ ሲኢኑ ይሓድር፡፡ጸላዒየይን ንዝብሎ ሰብ ንምክልካል ኮነ ንምጉዳኣ ዘይተኣደነ ወጻኢ ብምግባር ቁጠቡኡ ይሓስይ ንወርቃዊ ጊዚኡ ድማ ይስእን፡።ኣብ መወዳእታ ድማ ፍልጠት ወይከኣ ሃፍቲ ንስድሩ ክንዲ ዘወርስ ጽልዒ ኣውሪሱ ንፍቅሪ ኮነ ንይቅሬታ እዝኒ ዘይህቡ ልቦም ዝጸልመተ ንሰናይ ግብሪ ሕልኖኦም ዝተዓጸወ ፈተውቲ ነብሶም ዝኮኑ ወለዶ ይፈጥር ።ብሰንኪ እዚ ድማ ካብ ዝሰርሕ ዝበኣስ ፡ካብ ዝምህር ዝቆየቅ፡ ካብ ዝልግስ ዝሰርቅ፡ ምሕረት ካብ ዝገብር ዝቀጽእ ጨካን ወለዶ ይፈጥር።
  ነዚ ወለዶ ሂዝካ ሃገር ክትሓንጽ ኣጸጋሚ ይኸውን፡፡
  ኣብ ፍቕሪን ይቅሪታን ግና ዕረፍቲ እንበር ሓልኪ የለን።ፍቕሪ መክሰብ እዩ። ይቅረ ምባል ምስትውዓልን ብስለት እዩ።ሕድገት ድማ ዓወት እዩ፡፡
  ይቅር ክትብል ከለካ ናይ ብሓቂ ምንባር ትጅምር ኢኻ፡፡
  ☞ንዝበደሉካ ይቅረ ምባል ናይ መንፈስ ብርተኣን ብነምስካ ናይ ምትእምማን ምልክት እዩ።
  ☞ይቅር ክትብል ከለካ ትዓቢ ኢካ ።
  ☞ይቅር ክትብል ከለካ ልብኻ ይሓድግ ።
  ☞ይቅረ ምስ በልካ ትጸንዕ። ☞ይቅረ ክትብል ከለካ ኣዒንትካ ጹርያት ይኾኑ እሞ ቅድሜኻ ንዘሎ ኩሉ ኣጸቢቅኻ ክትርእይ ትክእል ኢኻ ☞ይቅረ ዝብል ልቢ ይሃበና
  ሰሰናዩ ነዓኩም ደቂ መሬት!
  ፍትዋት ደቂ ሃገር....
  ነዚ ጽሑፍ shere ብምግባር ንፌስ ቡክ ንክትፍለጡሉ ዘይኮነ ንከተፍልጡሉ ተጠቀሙሉ
  ሰሰናዩ ነዓኹም !!!
  # maሳwino

  Read more »
 • እቲ ቀባዒ

  ኣብ ሓደ ዓዲ ውሩይ ቀባዒ ይነብር ኔሩ።እዚ ቀባኢ ቀጻሊ ነቲ ዝቀብኦ ቅብኣ እናሸጠ ደሓን ዝኾነ ኣታዊ ይረክብ ነይሩ፡፡ካብ ኣታዊኡ ንጽጉማት ደቂ ዓዱ ዝኾነ ሓጊዙ ሰለዘይፈልጥ ድማ፡ ከም ሓደ በቓቅን ጸላዒ ድኻ ተባሂሉ ኣብ ዓዱ ዝፈትዎ ሰብ ደሊካ ኣይርከብን ኔሩ፡፡ብኣንጻሩ ድማ ኣብቲ ዓዲ ቀጻሊ ንኩሎም ኣብቲ ዓዲ ዘለዉ ጽጉማት መዓልታዊ ባኒ ብነጻ ዝዕድል ሰብ ነበረ። 

  ኩሉ ሰብ ድማ በቲ ዝገብረሎም ሓገዝ ጸገሞም ስለዝፈትሑ ኣዝዮም እዮም ይፈትዎ ነበሩ ። ድሕር ገለ እዋን እቲ ቀባዒ መዓልቱ ኣኪሊ ሞተ ። ብምሟቱ ድማ ዝሓዘነ ሰብ ኣይነበረን። ኣብ ስነስርዓት ቀብሩውን ብዝሑ ሰብ ኣይነበረን። እዚ ከምዚ ከሎ እቲ መዓልታዊ ባኒ ዝልግስ ዝነበረ ሰብ ሓንደበት ነቲ ባኒ ብናጻ ምዕዳል ኣቆረጾ ፡፡እቶም ዓዲ ጥሜት ምስ በርትዖም ናብቲ ዋና ባኒ ብምካድ ስለምንታይ ነቲ ባኒ ምሃብ ከምዘቆረጾ ሓተትዎ ።ንሱ ድማ ቅድሚ ሕጂ እቲ ቀባኢ ይከፍለኒ ስለዝነበረ ይህበኩም ኔረ፡ ህጂ ግን ንሱ ስለዝሞተ ዝከፍለኒ ስለዘየለ ኣይህበኩምን በሎም፡፡ እቶም ደቂ ዓዲ በቓቅ ዝብልዎ ዝነበረ ሰናይ ገባሪኦም ምዃኑ ፈሊጦም በቲ ሕማቅ ኣረዳዶኦም ኣዝዮም ጎሓዩ።ሓዚኖም ድማ ናብ ገገዞኦም ተመልሱ፡፡

  ፈታውየይ...ወዲ ሃገረይ
  * ንዓወትኻ ብናትኻ ሚዛን መዝኖ ብሚዛን ሰብ እንተመዚንካዮ ኣይረዝንን እዩ። ብኣንጻሩ ክፎክስ እዩ። 

  * ንሓጎስካ ብናትካ መስፈሪ ስፈሮ ። ብመስፈሪ ሰብ እንተ ሰፊርካዮ ኣይመልእን እዩ ።

  * ንውድቐትካ ብናትኻ ዓይኒ ረኣዮ ፡፡ ብዓይሰብ እንተሪኢካዮ እቲ ጉድጓድ ኣመና ዓሚቅ ክኮነኻ እዩ ፡፡

  *ንህይወት ብናይ ካልእ ሰብ ጠመተ እንተሪኢካዮ ፍጹም ርውየት ኣይትረክብን ኢካ ::

  *ንህይወትካ ምስ ካልእ ሰብ እንዳወዳደርካ ትነብር እንተዳኣ ኮይንካ ርውየት ዘይብሉ ናብራ ትነብር ኣለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ውድድር ልዕሌኻ ዝኮነ ሰብ ስለዘይትስእን ።

  *ንነብስና ምኳን ዝከብደና ፡ ናብራናን ዓወትና ብካሎኦት ሰባት ብዘለና ተቀባልነት ስለንምዝኖ ኢና። 

  * ኣቲ ዘሓዝን ነገር ፡ ናይ ካሎኦት መምዘኒ ንምምላእ ኢልና ዋላውን እንተጸዓርና ኩሉ ሰብ ክፈትወናን ክቅበልናን ኣይክእልን እዩ። *ንኩሉ ሰብ ከሓጉስ ዝጽዕር ሰብ ንነብሱ ካብ ሓጎስ እንዳራሓቀ ዝከይድ ናይ ነዊሕ መንገዲ ተጓኣዛይ እዩ። * ሓደ ጊላ ንክልተ ጎይቶት ክግዛእ ከምዝከብዶ ሰብውን ንነብሱን ንካሎኦት ምንባር ይከብዶ እዩ። ንነብስና ወይከኣ ንካሎኦት ምንባር ከንመርጽ ኣለና።

  * ሰባት ብዛዕባኻ ዝህብዎ ሪኢቶ ንሓቀኛ መንነትኻ ዝገልጾ ከይመስለካ ተጠንቀቅ። 

  *ዝኮነ ሰብ ልዕሊ ንስካ፡ ንነብስካ ክፈልጥ ከምዘይክእል ፈሊጥካ ብዛዕባኻ ካሎኦት ንክነግሩካ ኣይትፍቀደሎም።ዕድል እንተሂብካዮም ከእምኑካ ስለዝክእሉ።

  ሼር ምግባር ኣይንሕመቅ ፍትዋት...
  #Maሳwino

  Read more »
 • ንልቦና

  ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ኣብ መንሰእያት ሃገርና  ዝዝውተር  ቃል ኣሎ ኣነዃ ሰብኣይ እየ ዝብል እዩ። መስተ ክሽርብ  ኣውጊሔዮ ኢልኻ ፡ኣነዃ ስብኣይ ኣየ .. ንክስቶ ሸንዴሔያ ኢልኻ ፡ ኣነዃ ሰብኣይ  እየ.. ትምህርቲ ሰሙን ቀጺኣ ኢልኻ ኣነዃ ሰብኣየ እየ... መይተ ልቃሕ ኣይመልስን ኢልኻ ኣነዃ ሰባኣይ እየ...ወዘተ ወዘተ 
  # ፈታውየይ  .... ኣነ  ኢልኻ ተኣምን እንተኮይንካ ፦ 
  ✈ ከም ነፋሒቶ ንጠባይኻ ኣሰርተ ጊዜ ኣይትቀያይሮ። 
  ✈ ከም ርግቢት፡ ንዝረኣካዮ ኣይትደንግጽ። 
  ✈ከም ከልቢ ፡ኣመና  ኣይተቀባጥር።  
  ✈ ከም ኾኽ ፡ስቅ ኢልካ ኣይተአውይ።  
  ✈ ከም ዝብዒ ፈታዊ ከብድካ ኣይትኹን። 
  ✈ ከም ሽንቲ ገመል ድሕሪት ኣይትትረፍ 
  ✈ ከም ጤል ንረብሓኻ ኣይተጎይይ ። 
  ✈ ከም በጊዕ ለዋህ እንበር ኣንጃል ኣይትኹን፡፡ 
  ✈ ከም ኣንበሳ ክብርኻ ሓልው። 
  ✈ከም ኣድጊ ተጊሕካ ስራሕ  ✈ ከም ንህቢን መዓርን ተደላይን ምቁርን ኩን፡፡ 
  ✈ ከም ሓርማዝ ንነብስካ ኣግዚፍካ ኣይትረኣይ። 
  ✈ ከም ሕጡብ ሓደ መዓልቲ  ክትስበር ከምትክእል ዘክር  ✈ ከም፡ጽንብላለ ናብ ዝኾነ ኣይትንፈር።ኣብ ሓደ  ተወሰን #ከም መፍለስ ድቃስ ኣይተብዝሕ።
  #ከም ሓሰማ ንምብላዕ ጥራይ ኣይትንበር። 
  #ከም ጤል ነገር ከተኮማስእ ኣይትወዓል። 
  # ከም መንደቅ ከይሰተኩ ኣይተርርን እየ ፡፡ኣይትበል። ወዲ ሃገር ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝዘርዘርክዎም ኣብ ግብሪ እነተድኣዊኢልካዮም ዓው ኢልኻ ኣነኳ ሰብኣይ እየ፡፡ክትብል ትክእል ኢኻ።
  ሰሰናዩ ብሩክ መዓልቲ #maሳwino Like, comment  share

  Read more »
RSS