MassawaTube.com
Welcome
Login / Register

ንፍልጠት


 • ግርደት (Eclipse)

  መሬት ኣብ ዙርያ ጸሓይ፡ ወርሒ ኸኣ ኣብ መሬት ይዞራ። ወርሒ ኣብ ዙርያ መሬት ክትዘውር እንከላ፡ ኣብ ወርሒ ሓንሳእ ብመንጎ ጸሓይን መሬትን ትሓልፍ። ክሊ ዑደት ወርሒ ኣብ ዙርያ መሬት፡ ምስ ክሊ ዑደት መሬት ኣብ ዙርያ ጸሓይ ኣይራኸብን እዩ። ኣብ ሓደ መስመር ኣይኰነን። ስለዚ ወርሒ ልክዕ ብቕድሚ ጸሓይ ኣይተሓልፍን እያ። እንተሓሊፋ ኸኣ ንምልእቲ ጸሓይ ወይ ክፋላ ትጋርዶ። እዚ ክስተት እዚ ‘ሶላር ኢክሊፕስ’ ይብሃል።

  እቲ ዝኽወል ክፋል መሬት ይጽልምት። ሶላር ኢክሊፕስ ኣብ ምሉእ ዓለም ኴንካ ክረአ ኣይከኣልን። እዚ ግርደት ክሳብ ሸውዓተ ደቒቕን ሰላሳ ካልኢትን ክጸንሕ ይኽእል። ዝበዝሐ ኣብ ዓመት ከጋጥመሉ ዝኽእል ተኽእሎ ኸኣ ሓሙሽተ ግዜ እዩ። ጸሓይ ካብ ወርሒ ኣዝያ እያ እትዓቢ። ከመይ ኣቢላ ክትክውላ ትኽእል?

  ጸሓይ ኣዝየ ርሒቓ ብምህላዋ ወርሒ ንመሬት ቀረባ ብምህላዋ ክትክውላ ትኽእል እያ። ከምዚ ኣብ ርሑቕ ንዘሎ እምባ ብሓንቲ ኢድና ክንክውሎ ዝከኣል ማለት እዩ። መሬት ንወርሒ ትጋርደሉ ኣጋጣሚ ‘ሉናር ኢክሊፕስ’ ይብሃል።እዚ ወርሒ መሊኣ ኣብ ትወጽኣሉ ምሸታት ጥራይ’ዩ ዘጋጥም። መሬት ኣብ ወርሒ ነዊሕ ጸልማት ስለ እትፈጥር ሉናር ኢክሊፕስ ክረአ ይከኣል’ዩ። ሓደ ሚእቲን ኣርባዕተን ደቓይቕ ክጸንሕ ይኽእል።

  ምንጪ:ሓዳስ ኤርትራ

  Read more »
 • ዓሳታት ኤርትራ

  ብዛዕባ ዓሳታት ሃገርና ሃገርና ኤርትራ ምስ ኩለን ደሴታትና ደሚርካ ክሳብ 3200 ኪ.ሜ. ዝኸውን ገማግም ባሕሪ እትውንን ኮይና ልዕሊ 1000 ዝተፈላለዩ ዓይነት ዓሳታት ድማ ይርከባ። ሎብስተር፡ ክራብስ፡ ሽሪምፕ (ጋምቤሪ): ዓሳ ነባሪ፡ ኣቡሰላማ፡ ላም ባሕሪ (እሩም): ጎብዬ ባሕሪ፡ ኣቡሴፍ፡ ሻርክ፡ ቱና፡ ዓረቢ፡ ዴራክ፡ ጋሓሽ፡ ኩሸር፡ ዓጋም፡ ሽርዊ፡ ሻኽላ. . . ወዘተ ከም ኣብነት ይጥቀሳ። ላም ባሕሪ (እሩም) በላዒት ሳዕርን መጥበዊትን እያ። ላዕላዋይ ደንደስ ምንጋጋኣ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ኣዚዩ ክቡር እዩ። ከምኡ'ውን ጎብዬ ባሕሪ( turtle) ድማ ብልዕቱ ብክቡር ዋጋ ይሽየጥ። ላም ባሕሪን ጎብዬ ባሕሪን ኣዒንቲ ብዙሓት ገፈፍቲ ዓሳ ዓለም ዝስሕቡ ብምኳኖም ኣብ ሓያለይ ባሕርታት ዓለም እናጸነቱ ዝኸዱ ዘለዉ ዓይነት ዓሳታት እዮም። ክንዲ ዝኮነ ድማ ብመሰረት ሕጊ ባሕሪ ኤርትራ ምህዳኖም ብጥብቂ ዝተኸልከለ እዩ። ካብ ምሉእ ዓለም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ዝርከቡ ዓይነት ዓሳታት ድማ ሰርጅን፡ቢል፡ ፓሽካን፡ሻርክን ተባሂሎም ይፍለጡ። ወድሓንኩም። ፍልጠት ሓይሊ እዩ! ንዘይፈልጡ ከምዝፍልጡ ምግባር ብልሂ እዩ! ምንጪ ጽሑፍ፡-Eri TV፡ መጽሔት መልሕቅ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ሃብቲ ባሕሪ ፈጣሪ ሃገርና ኣብዚሑ ይባርኸልና!!! ፓሎ-ዘ-ፓራዲዞ 17/08/2018

  Read more »
 • ዘንብብ ይዕንብብ

  ካብ ምንባብ እንታይ ዓይነት ጥቅሚ ንረክብ?
  1) ፍልጠትካ የስፍሕ ምንባብ ነቲ ዘለካ ደረጃ ፍልጠት ይውስኽ :: ብዛዕባ ዝተፈላለዪ ነገራት ሓበሬታን ፍልጠትን ኽህልዎም ይሕግዝ ::
  2) ርእሰተኣማንነት ኸተጥሪ ይሕግዘካ (self confidence) እዚ ማለት ርእሰተኣማንነት ሓደ ኻብ ኣገደስቲ ነገራት እዪ :: ዘንብብ ሰብ ኣብ ርእሱ ገለ ቑሩብ ፍልጠት ስለዘለዎ ብዛዕባ ገለ ጉዳይ ኽዛረብን መደረ ኽህብን ኣይጽገምን :: መደረ ዝህቡ ሰባት ሓያላት ኣንበብቲ ሙኻኖም ይንገር ::
  3) ርእሰ-ትምህርቲ( self education) ብምንባብ ንገዛእ ርእስና ኽንምህራ ንኽእል :: እዚ ማለት ዝተፈላለዪ መሃሪ መደባትን ስነጽሑፋትን ነቲ ዘለና ፍልጠት ይውስኾ, ኻብ መሃይምነት ድማ የገላግለና ::
  4) ኻብ ጭንቐት የገላግለና እዚ ማለት ነቲ ብስራሕ ይኹን ብኻልእ ጉዳያት ዘጋጠሙና ጭንቐት ዘምጽኡልና ነገራት ብኸመይ ኽንፈትሖም ኸምንኽእል ይምህሩና ::
  5) ብዕላማ እትምራሕ ህይወት ኽህልወና ይሕግዝ :: ምንባብ ብመደብን ውጥንን ዕላማ ዝሓንጸጸት ህይወት ኽትህልወና ይሕግዝ :: መብዛሕቲኦም ዕውታት ሰባት መዓልታዊ ዘንብቡ እዮም : እዚ ድማ ኣብ ህይወቶም ደቓይቕ ዘየጥፍኡን ብመደብ ዝነብሩን ኽኾኑ ሓጊዝዎም :: ናይ ዓለምና ዕዉታት ሚሊዮነራትን መራሕቲ ሃገራትን ኣብነት እዮም ::
  6) መዝገበ ቓላትካ የማዕብሎ (vacublary expansion) እዚ ማለት , እቶም ዘንብቡ መዓልታዊ ኣብ ህይወቶም ሓድሽ ነገርን ሓደስቲ ቓላት ይመሃሩ : እዚ ድማ ፍልጠት ይውስኸሎም ::
  7) ናይ ምዝካር ዓቕምና የማዕብሎ ( memory improvement) እዚ ድማ ብፍላይ እቶም ታሪኽን ስነጽሑፍን ዘንብቡ ሰባት ናይ ምዝካር ዓቕሞም የማዕብሎ ::
  8) ምንባብ ንገዛእ ርእስኻ ኽትመዝናን ኽትግምግማን ይድግፈካ (self evaluation) እዚ ማለት ናይ ካልኦት ሰባት ዓወትን ውድቐትን ኸኹርዓኻ ዘይኮነስ ነቲ ዘለካ ድኽመት ኣለሊኻ ኽትእርምን ነቲ ዘለካ ጽቡቕ ወገን ኸተማዕብሎ ይሕግዘካ :: ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኻልኦት ትፈርድን ኣእዳውካ ኸተወጣውጥ ዘይኮነስ ብትሕትና ኸምትመላለስ ይገብረካ ::
  9) ናይ ምጽሓፍ ክእለትካ የማዕብሎ ( improved writing skills) መጻሕፍቲ ዘንብቡ ናይ ምድራስን ስነጽሑፍ ዓቕሞም የምዕቡል እዪ :: እዚ ማለት ብዙሕ መዝገበቓላትን ፍልጠትን ካብ ብዝሒ ምንባብ ዘኻዕበትዎ ስሐዘለዎም ሓሳባቶም ብጽሑፍ ኽገልጹ ኣይሽግሮምን ::
  10) ናይ ምህዞን ሰንዓን ዓቕምኻ የዕብዮ (creativity and invention) ንዓለምና ብዝተፈላለየ ምህዞ ምሂዞም ኻብ ብዙሕ ጸልማትን ድሑርነት ኣውጺኦማ ዘለዉ እቶም ዓውደመጽናዕቲ ዝተመሃሩን ብዙሕ ዘንበቡን ሊቃውንቲ እዮም :: ስለዚ ገለ ኻብ ጥቕምታት ምንባብ ኻብ ኾነ , ናይ ምንባብ ዓቕምና ኣብ ኸመይ ደረጃ ይርከብ ?? ብሩህ መጻኢ ኽልወና ኣብቲ ሎሚ እንወስዶም ስጉምቲታት ይምርኮስ :: በቲ ዘለካ ደረጃ ትምህርትን ፍልጠትን ተመርኩስካ , ዘይምንባብን ፍልጠት ዘይምድላብን የዋህነት እዪ , ምኽንያቱ ምንባብ ዘቓረጸ ምሁርን ኣንቢቡ ዘይከኣለ መሃይምን ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ድንቑርና ይነብሩ :: ነንብብ ነንብብ መጻሕፍቲ ነንብብ ምኽንያቱ ናይሎሚ ኣንበብቲ ናይ ጽባሕ ዓበይቲ መራሕቲ ስለዝኾንና (Today's readers, tomorrow's leaders!) ???? ???? ምንጪ : ኢንተርነት
  #ሜሪ ሾው

  Read more »
 • ቲፋኒ ሓዲኣስ መን ኢያ?

  *መንነትና ዝፈንፈናን ንጸዓዱን ንናብራ ጻዕዱ ከም መውዳእታ ሂወት ጌርና ዝወሰድና ደቂ ሃገር እንተለና ካብ ቲፋኒ ሓድሽ እንታይ ንመሃር?
  .. ቲፈኒ ሓዱሽ፡ ናይ መጀምሪያ ኣብራኽ ልዕልነት ሰይራ፡ ድሕረ ገጸይ ኤርትራውነተይ ዝበለት ሓየት ኣንበሲት፡ኣብ መድረኽ ታሪኽ ኣካዳሚ አዋርድ( ኦስካር ዊነር) ፡ንኣፍሪቃዊት ሃገር ወኪላ ዝተወዳደረት ተሸላሚት ናይ መጀመሪያ ምኻና ብሚሊዮናት ዝኣኽሉ ኣድናቖት ረኺባ።ኣብዚ ናይ ሽልማት መድረኽ ቀሪቦም ክወዳደሩ ዕድል ዝረኽቡ ኪኢላታት ኣዜዮም ዉሑዳት እዮም።እዚ ሓያል ቅነን ድራማን ብስነ ሓሳብ ተደሪኹ ኣብ ውድድር ዝቐርብ ክእለት፡ ንጸዓዱ ጥራሕ ተሓዚኡ ንኻልእ ዕድል ዘይህብ ዓሌታዊ መድረኽ ኢሎም ክሓምዩ ዝጸንሑ ጸለምቲ ኣመሪካውያን፡ ካልእ ካብ ጻዕዳ ወጻኢ ብማዕዶ ተመልካቲ ደኣምበር ክዋሳእ ፍጹም ክልኩል ኔሩ።እዛ ፍጹም ድምብርጽ ዘይብላ ዋዕሮ፡ ነቲ ትኾርዓሉን ኣፍ ልባ ነፊሓ ትንየተሉ ኤርትራውነት፡ ከም መለለዪ ኤርትራውነታ ደኣምበር ኣብ ነብሳ ይኹን ንፍሉይነት ከተንጸባርቕ ኢላ ኣይኮነትን ተኸዲናቶ። ቲፈኒ ሓዱሽ፡ተኸዲናቶ ዝነበረት ባህላዊ ክዳን ኤርትራ፡ ብዋጋ ክትመን ከሎ ካብ $500 ንላዕሊ ኣይከውንን ዩ። ኣብዚ መድረኽ ዝሳተፋ ብቅብኣ ገጻትን ኣሸብራቒ ኣልባሳትን ዝጠፍእ ገንዘብ፡ ሓንቲ ተዋሳኢት ጉል ንኽዳናን እትረግጾ ሳእንን ጥራሕ ልዕሊ $ 30,000.00 ተጥፍእ። ጸጉረን ክምሸጣ ኣጻፍረን ክለቓቕባ፡ ከምኡ ውን ገጸን ንኽሸላልማን ቅርኒብ ዓይነን ክለቓቕባን ተወሳኺ ልዕሊ $15,000.00 የጥፍኣ ብድምር $45,0000,00 ይኸዉን። ብዘይ ከበሮን ጣዒትን ዕልል እናበለት ትስዕስዕ ዝነበረት ዋዕሮ ሓብትና፡ ኣብ ቅድሚኣ ኮፍ ኢሎም ዝዕዘብዋ ዝነበሩ ጸዓዱ ብትብዓታን ብርእሰተኣማምነታን ከምዝደንጸዎም ተንተንቲ ተዛሪበሙሉ ዮም ። ታሪኽ ወለዶታት ኤርትራውያን ብግቡእ ዝተገንዘበት ዋዕሮ፡ ኣቦታታ ንመሰሎም ክብሉ ኣብ ማእከል ውግእ እናተሰዉኡ ዕልል እብሉ ከምዝነበሩ ፈሊጣ ከም መርሆት ተጠቒማትሉ ያ። ቲፈኒ ሓዱሽ፡ ካብ ኤርትራዊ ኣቦኣ ጸሃየ ረዳ ሓዱሽ፡ ካብ ኣመሪካዊት ኣዲኣ ለኦላን ኣብ ለስኣንጀለስ ካሊፎርኒያ ብ 12/03/1979 ተወሊዳ። ቲፋኒ ሓዱሽ፡ ካብ ንእስነታ ዝጀመረቶ ዘይተጸዓድነት መኸተ ንመሰላ ብኣብነት ትጥቀስ ሓያል ተኸራኻሪትን፡ ንዘይትኣምነሉ ፍጻሜ ከኣ ከይደቀሰት ከምትሓድር ሓደ መተዓብይታ ዊሊያም ዝበሃል ይሕብር። ምንጪ :- Serete Emnet Emnet

  Read more »
RSS