MassawaTube.com
Welcome
Login / Register

ካብዘንበብናዮ


 • ዳህላክ ከቢር

  ብዛዕባ ዳህላክ ከቢር እንታይ ትፈልጡ?

  ከምዝፍለጥ ኤርትራ ልዕሊ 350 ዝኸውን ደሴታት ይርከባ። እቲ ዝዓበየ ድማ ዳህላክ ከቢር ተባሂሉ ይፍለጥ። ዳህላክ ከቢር ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ዳህላክ ዝርከብ እዩ። ኣብ'ዚ ንኡስ ዞባ ካልኦት ንኣሽቱ ደሴታት ማለት ጀምሂል፡ ደርቡሸት፡ ድሕል፡ ደሴ፡ ተባሂለን ዝጽውኣ ኣለዋ። ኣብ ዳህላክ ከቢር 360 ዒላታት ወይ ጋብላታት ኣሎ። ኣብ ግዜ መግዛእቲ ቱርኪ ከምዝተሰርሓ እዩ ዝዝንቶ። እዘን ዒላታት እዚኣተን ብሰብ እዩ ተሰሪሑ ንኽትብል ኣጸጋሚ እዩ። ኣተሃናንጽአን ዘደንቅ እዩ። ላዕላዋይ ኣፈን ምስ ጽፍሒ መሬት ዝተመዓራረየ ኮይኑ ዘይፈለጠ ሰብ ንእሽቶ ሽያኽ ወይ ዕሙቕ ዝበለት ፍሓር መሲላቶ ክረግጻ ይኽእል። ዳህላክ ማለት ዝተፈላለየ ትርጉም እዩ ዘለዎ። ገሊኦም "ዳ-ላክ" ኣብ ክልተ ቃላት መቒሎም "እዚ እንካ" ኢሎም ይትርጉምዎ። ገሊኦም ድማ "ዳ-ሃላክ" እዚ ሃሊኹ ( ሞይቱ ጸኒቱ) ኢሎም ይትርጉምዎ። ገለ ገለ ድማ "ዳር-ኣልሃላክ" ናይ ህልከት ቦታ ይብልዎ። ነበርቲ ዳህላክ "ዳሃሊክ" ዝብል ቋንቋ የዘውትሩ እዚ ቋንቋ እዚ ካብ ትግረ፡ ትግርኛ፡ ዓረብን ዓፋርን ተዋጺኡ ዝቆም ቋንቋ እዩ። ህዝቢ ዳህላክ ብምግፋፍ ዓሳን ንግድን ይናበር። ንቆልዓ ዳህላክ ባሕሪ ማለት መሬት፡ ዓሳ ማለት ድማ ቀዳማይ እኽሊ እዩ። ወድሓንኩም። ፍልጠት ሓይሊ እዩ! ንዘይፈለጡ ከምዝፈልጡ ምግባር ብልሂ እዩ!! 

  ምንጪ፡-  ፓሎ-ዘ-ፓራዲዞ

  Read more »
 • ዛንታ

  እዚ ትርእይዎ ዘለኩም ቅብዓ ኣብ ሓደ ዓዲ ኤሮፓ ዝተፈጸመ ኩነታት ንምግላጽ ዝተቀብዓ ኣገራሚ ዛንታ ዝሓዘ ቅብዓ እዩ። እቲ ዛንታ ከምዚ ይንበብ....
    ሓደ ዕድመ ዝደፈኣ ሰብኣይ ገበን ፈጺሙ  መግቢ ኮነ መስተ ከይበለዐ ንክመውት ተፈሪዲዎ   ኣብ ቤት ማሕቡስ ይኣትው፡፡መግቢ ከይበላኣካን መስተ ከይሰተካ ምሟት ኣዝዩ ከቢድ ብምዃኑ ከየተሳቀየ ንዝሞተሉ እዋን ኣብቲ ቤት ማሕቡስ ኮይኑ ይናፍቅ ነበረ፡፡ እዚ  ሰብኣይ ሓንቲ ከም ሓሙስ ዝኾነትን ኣዝያ ትፈትዎ ጓል ኔራቶ።እዚያ ጓል ኣቦኣ ስጋብ ዝመውት መዓልታዊ ኣብቲ ቤት ማሕቡስ ኣትያ ክትርእዮ ክፍቀደላ ሓቲታ ተፈቀደላ። ዝኮነ ኣይነት መግቢ ሂዛ ናብቲ ቤት ማሕቡስ  ከይተኣትውን ድማ ተሪር  መጠንቐቅታ ተዋህባ።ኣብቲ ቤት ማሕቡስ ክትኣትው ከላ መግቢ ሓቢኣ  ከይትኣትው ጽኑዕ ተፍትሽ እንዳተገብረላ ምእታው ጀመረት። ብዘይ መግቢ ዝነብር ዘሎ ኣቦኦ  ምርእይ ድማ ተወሳኪ ጭንቀት ፈጠረላ፡፡ኣቦኣ መግቢ እንተዘይበለ ኣብ ቀረባ  ብሞት ክፍለያ ምዃኑ  ክትሓስቦ ከላ ንኩነታት ኣቦኣ  ምጽዋር ሰኣነት።ኣቦኣ ብስእነት መግቢ ክመውት ምርኣይ ሕልናኣ ስለዘይፈቀደላ ድማ ቀጻሊ ኣብቲ ቤት ማሕቡስ ክትመጽ ከላ ካብ ጡባ ጸባ ከትሰተዮ ጀመረት።ኣቦኣ ብንእስነቱ ጸባ ኣዲኡ ከምዝሰተየ ሕጂ ድማ ጸባ ጓሉ ሰተየ ።ብሰንኪ ጸባ ጡብ ጓሉ ድማ ንዝተፈርደሉ ሞት ከደናጉዮ ከኣለ። ንሞት ዝፈረዱሉ ሕሱማት ዘይምሟቱ  ምስረኣዩ ኣዝዮም ተገረሙ ፡፡ክንድዚ ዝኣክል  መዓልቲ ብዘይመግቢ ክነብር ፍጹም ኣይክእልን እዩ ብምባል ንጓሉ ጠርጢሮም ምስ መርመርዋ ካብ ጡባ ጸባ እናሰተየ ብሂወት  ከምዝጸነሓ ፈለጡ።በዚ ተግባር  ሓሪቆም ድማ ፍርዲ ኣቦኣ ናባኣ ከምዝቅየር ብምግባር ከሲሶም ኣብ ቤት ፍርዲ ኣቅረብዋ። እቲ ፈራዲ ኩሉ ዝገበርቶ ሂወት ኣቦኣ ንምድሓን ብምኳኑን ፡ዝኮነ ሰብ ድማ ንወላዲኡ ክገብሮ ዝግቦኦ ነገር እያ ጌራ ብምባል ካብቲ ክሲ ነጻ ገበራ ።ብሰንኪ እቲ ዝገበረቶ ረዚን ፍቕሪ ዝተመሰጠ ፈራዲ ንኣቦኣውን ካብ ሞት ፍርዲ ሓራ ኣውጾኦ።
  ካብ no one cares ፔጅ ዝተወሰደ፡፡
  እዚ ቅብዓ ኣብ ቀረባ ኣብ ኤሮፓ ብክቡር ዋጋኣ ተሸይጡ እዩ፡፡
  እስከ ካብ ዘምጻናዮ ብዛዕባ ጓል ኣንስተይቲ ገለ ክብለኩም.....
  _ጓል ኣንስተይቲ ህያብ ፈጣሪ እያ።
  _ጓል ኣንስተይቲ ኣርብዓተ ሰብ እያ።
  1. ኣደ ትኾነልካ
  2. ሓፍትኻ ትኮነልካ
  3.ኣፍቓሪትኻ ትኮነልካ (ሰበይትካ ትኾነልካ)
  4. ጓልካ ትኾነልካ
   ኮይኑ ግን ነፍሲ ወከፍ ጓል 13 መግለጺ ኣለዋ ።
  1. ክትምዕደካ ከላ፡ ንኣቦኻ ትመስል።
  2. ክትበክይ ከላ፡ ንኣዴኻ ትመስል።
  3. ክትስምብድ ከላ ፡ንሓፍትኻ ትመስል፡፡
  4. ክትሕግዘካ ከላ ፡ንሓውኻ ትመስል።
  5.ንገዛኻ ከተጸብቕ ከላ ፡ናይቲ ገዛ ብርሃን ትመስል።
  6.ኣብ ገዛ ደው ክትብል ከላ፡ ዓንዲ ገዛ ትመስል ።
  7. ደገ ኮይና ክትዛረብ ከላ፡ ጎረቤት ትመስል።
  8.ክትለኣከኻ ከላ ፡ንጓልኻ ትመስል።
  9.ምሳኻ ክትድቅስ ከላ: ሰበይትኻ ትመስል::
  10. ከተሐጉሰካ ከላ፡ ኣፍቓሪትካ ትመስል።
  11. ክትደራርዘካ ከላ፡ ዶክተር ትመስል
  12. ንገጻ ክትርእይ ከለኻ፡ መስትያት ትመስል።
  13. ውላድ ክትህበካ ከላ  ደምን ስጋኻን ኮይና ዓሌትኻ ትኸውን ♥♥

  Read more »
 • እቲ ወርቃዊ ሰብ

  ኣብ ሓደ ዓዲ ኩሉ ነኣይ ጥራይ ይኹን ዝብል ሓረስታይ ነበረ።ዝኾነ ዝረኣዮን ዝተንከፎን ኩሉ ነኣይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ህራፍን ዝወነነ እዩ።እቲ ዝዓበየ ሓጎሱ ፡ኣብ ምድሪ ዝኾነ ሰብ ዘይወነኖ ንብረት ንሱ ጥራይ ክውንኖ ኔሩ።
  ቀጻሊ ኣነ ጥራይ እየ። ወኒነዮ ንዝበሎ ንብረት፡ ካልኦት ሰባት ሒዞሞ ክርእይ ከሎ ብሕርቃን ነብሱ ምቁጽጻር ይስእን እዩ ።ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ነገር ናተይ ጥራይ ከኸውን ኣለዎ።ዝብል ዘይፍታሕ ሕልሚ ወኒኑ እዩ ዝነብር።
  ሓደ መዓልቲ ኣብ ገዙኡ ኮፍ ኢሉ ንሱ ጥራይ ወኒንዎ ካልኦት ሰባት ክረክብዎ ዘይክእልዎ ነገር ንምርካብ ብዕምቀት ሓሰበ። እቲ ሓሳባቱ ኩሉ ዝተንከፍዎ ዘበለ ነገር ወርቂ ክኮነሉ ኔሩ።
  ነዚ ሓሳባቱ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ድማ ከይወዓለ ከይሓደረ ናብ ሓደ ፈላጢ ሰብ ከደ።ድሕር ብዙሕ ከርተን ድካምን ነቲ ፈላጢ ሰብ ረኺቡ ድሌቱ ዘበለ ኩሉ ነገሮ።
  እቲ ፈላጢ ንሓሳባቱ ድሕር ምስማዕ፡ " እዚ ዘሓሰብክዮ ሓሳብ ነኣኻ ሃብታምን ህቡብ ክገብረካ ይክእል እዩ፡፡ ኮይኑ ግና ኣይጠቅመካን እዩ።" በሎ። "በይነይ ሃብታም ምዃን ከመይ ጌሩ ዘይጠቅመኒ?" በሎ ሓረስታይ ብምግራም። "ሪኢኻ ዝወደይ በሎ እቲ ፈላጢ ፡ ንሓደ ነገር በይንኻ ምውናን ልዕሊ ዝኾነ ነገር ዘሓጉሰካ መሲሉካ ይኸውን እዩ፡፡ ኮይኑ ግና ከሐጉሰካ ኣይክእልን እዩ። ደሓር ምስ ረከብካዮ ሕጂ ከምትሓስቦ ክኮነልኻ ኣይክእልን እዩ። ንሓደ ነገር በይንኻ ክትውንኖ ከለካ ኣዝዩ ዘሰልችው ነገር እዩ፡፡ ምክንያቱ ምምቕቓል ዘይብላ ሂወት ሓጉስቲ ክትኸውን ስለዘይትከእል" በሎ።
  እቲ ሓረስታይ እቲ ፈላጢ ንዝበሎ ኩሉ ኣብ ግምት ከየአተወ "በጃኻ ኩሉ ገዲፍካ ዝበልኩካ ግበረለይ? ብምባል ብዘይምቁራጽ ለመኖ።"
  እቲ ፈላጢ ድማ ፡"በል ኣነ ንዝበልካኒ ክገብረልኻ እየ ።ደሓር ተጣዒስኻ ክትምለስኒ ኣይትክእልን ኢኻ።ናባይ እትምለስ ምስ ሞትኻ ጥራይ እዩ፡፡" በሎ።እቲ ሓረስታይ ስጋብ ዝመውት ሓፍታም እንተኮይነ እኩል እንድዩ ብምባል ብውሽጡ እናሰሓቀ "ደሓን ዝበልካኒ ተቀቢለዮ ኣለኹ ።"በሎ፡ ፡ እቲ ፈላጢ "ካብ በልካስ ሕራይ በል፡ሕጂ በዚ ፈውሲ ጌረ ንኩሉ ኣካላትኻ ክለክየኻ እየ ።ካብ ጽባሕ ዝተንከፍካዮ ኩሉ ወርቂ ክኮነልካ እዩ፡፡ ብጌጋ እዚ ፈውሲ ኣየድለይንን እዩ እሞ ካብ ኣካላተይ ኣልግሰለይ እንተኢልካኒ ናይዚ ፈውሲ መርከሲ ስለዘይብለይ ክረዳኣካ ኣይክእልን እየ።" በሎ።እቲ ሓረስታይ እቲ ፈላጢ ንዝህቦ መጠንቀቅታ እሽሽ ብምባል "ደሓን ንኩሉ ተቀቢለዮ ኣለኹ" በሎ ። ኣብ ወርቂ ኮፍ ኢሉ ኣብ ወርቂ ክድቅስ ፡ብወርቂ በሊዑ ብወርቂ ዋንጫ ክሰትይ ፡ወርቂ ክዳን ተከዲኑ ወርቂ ሳእኒ ወድዩ ሸናሕ ክብል ተራእይዎ።፡ "ኣቤት ናተይ ዕድለይ ክጽብቅ እንቋዕ ረከብኩኻ !!"ብምባል ኣመስገኖ።
  እቲ ፈላጢ ናብ ጥቃ ሓረስታይ ቅርብ ኢሉ ፡ "ኣንታ ወደይ ሃፍቲ ኮነ ስልጣን ፡ክብሪ ኮነ ህቡብነት ፡ጽባቐ ኮነ ሓጎስ ምስ ካሎኦት ክተመቓርሖ ከለኻ እዩ እቲ ዓቢ ሓጎስ፡ ፡በይኑ ሃፍታም ፡በይኑ ንጉስ ፡በይኑ ምልኩዕ በይኑ ኽቡር፡ በይኑ ፍሉጥ ዝኮነ ሰብ፡ ቀሪቡ ዘዛረቦን ዘድንቆ ሰብ ክረክብ ኣይክእልን እዩ።
  ሓደ ብሓጸርቲ ዝተኸበበ ነዊሕ፡ ብድኻታትት ዝተኸበበ ሓፍታም ፡ ብድኹማት ዝተኸበበ ሓያልን ፡ብተራታት ዝተኸበበ በዓልስልጣን ናብሩኡ ሓደ ዓይነት ስለዝኸውን ኣሰልቻዊ ናብራ እዩ ዘሓልፍ ።
  ኣብ ውሽጢ ሃብቲ ሒደት ድኽነት፡ኣብ ውሽጢ ስልጣን ሒደት ተራነት ፡ኣብ ውሽጢ ህቡብነት ሒደት ውርደት ኣብ ውሽጢ ጽጋብ ሒደት ጥሜት እንተዘየለ ንጣዕሚ ሂወት ንከተስተማቅር ክትጽገም ኢኻ። ዝካታዓኻ ፡ዝሙግተካን ዝትከኣካን ከይሓዝካ በይንኻ በዓልስልጣን እነተኮይንካ ፈታዊ ኣይትረክብን ኢኻ።
  ሃብታም እንተኮይንኻ ናይ ፋሽን ትርኢት ተርእይ ኢኻ እንበር ንስኻ ኣይትክደንን ኢኻ።
  ናይ መግቢ ኤግዝቢሽን ተቅርብ ኢኻ እንበር ንስኻ ኣይትበልዕን ኢኻ ።ሰባት ንኣድራሾኦም ኣብ ጥቓ ገዛኻ ከምዘሎ ይነግሩካ እንበር፡ ንስካ ጥቃ ክስቶ ኣለኹ ክትብል ኣይትክዕልን ኢኻሞ ኣትሪርካ ሓሲብካ ካልእ መዓልቲ ተመለሰኒ "በሎ። "ደሓን ምምላስ ኣየድለይንን እዩ ።ኩሉ ተቀቢለዮ ስለዘለኩ እቲ ትገብረለይ ግበር በሎ፡፡"
  እቲ ፈላጢ ንሰብነቱ ፈውሲ ለኸዮ ።"ካብ ጽባሕ ጀሚርካ ኩሉ ዝተንከፍካዮ ወርቂ ክኮነልኻ እዩ።" በሎ። ነዚ ዝሰመኣ ሓረስታይ ንሓጉሱ መዉጽጻር ሲኢኑ ቻው ከይብሎ ካብ ገዛ እቲ ፈላጢ ወጸ፡፡
  ገዙኡ ኣትዩ ድማ ደቀሰ፡፡ለይቲ ነዊሕዎ ክገማጠል ሓደረ፡፡ብክነድይ ጋዶ መሬት በረሀ፡፡መጀመርያ ካብ ዓራቱ ወሪዱ ነቲ ዓራቱ ረኣየ ። ናብ ወርቂ ኮይኑ ተቀይሩ ረኣየ፡፡ንዝረኣዮ ክእምን ተጸገመ።መሊሱ ድማ ንገዙኡ ተንከፎ ፡
  እቲ ገዛ ብቅጽበት ናብ ወርቂ ተቀይሩ ናይ ወርቂ ገዛ ኮነ።ኣብ ገዙኡ ንዘለዉ ኩሎም ኣቑሑት ብህርፋን ምስተንከፎም ወርቂ ኮኑሉ።
  ብድሕር እዚ ሒደት ናይ ወርቂ ኣቅራሽ ሒዙ ናብ ዕዳጋ ከደ።ወርቂ ተኸዲኑ ወርቂ ሳእኒ ወዲዩ ዝረኣይዎ ደቒ ዓዱ ኩሎም ተገሪሞም ጠመትዎ ።እዚ ድኻ መደኽደኽ ሓረስታይ ብከመይ ነዚ ወርቂ ክዳንን ሳዕኒ ክክደን ከኣለ? ብምባል ሓመይዎ፡፡ናብ ሓደ ድኳን ኣትዩ ድማ ንዝደለዮ ኣዘዘ።ከይተረድኦ ነቲ ባንኮ ምስ ተንከፎ እቲ ባንኮ ወርቂ ኮነ።ነዚ ዝረኣየ ዋና ድኳን ብሓጎስ ሰኸረ፡፡ምስቲ ሓረስታይ ናተይ እዩ ናተይ ብምባል ኣብ ዋንነት ወርቂ ኣብ ክትዕ ኣተው ኣብ መወዳእታ ዋና ድኳን ረቲዑ ነቲ ወርቂ ወሰዶ፡፡ሓረስታይ ንዝገዝኦ ኣስቤዛ ሓዘ ናብ ገዙኡ ከደ።ነቲ ኣስቤዛ ከፊቱ ምስረኣዮ ኩሉ ወርቂ ኮይኑ ረኣዮ፡፡ ተመሊሱ ካብ ገዛ ብምውጻእ ናብ ቤት ብልዒ ከደ ፡፡ መግቢ ኣዘዘ ምስ መጾ ነቲ ባኒ ምስ ተንከፎ ወርቂ ኮነ፡እቲ ዝቀረበሉ ዌይተር ነቲ ወርቂ ሪኡ ተገሪሙ መንጢልዎ ከደ።ሓረስታይ ሰንበደ።ማይ ንክሰትይ ነቲ ቢኬሪ ምስተንከፎ እቲ ቢኬሪን ማይን ወርቂ ኮነ ።ኮፍ ዝበሎ መንበርን ጣውላን ወርቂ ኮነ።ብማዕዶ ኮይኑ ነዚ ዝዕዘብ ዝነበረ ዋና ቤት ብልዒ ኣብ ልዕሊ ጣውላ ንዝነበረ ነገር ናብ ምድሪ ኪኡ ነቲ ወርቂ ዝኮነ ጣውላ ሒዝዎ ተመርቀፈ፡፡ኣብቲ ቤት ብልዒ ዝምገቡ ዝነብሩ ሓያለ ሰባት ኣብ ኮፍ መበሊኡ ብምምጻእ ኣብ ነብሱ እጨይቲ ረብረቡሉ ፡ወርቂ ምስኮነሎም ሒዞሞ ከዱ፡፡ካልኦት መጽዮም ንንብረቶም ክትንክፈሎም ምስ ሓዝዎ ወርቂ ኮኑ።ይዕሩክቶም ተሰኪሞም ከዱ።ብድሕር እዚ ስባት ነቲ ሓረስተኣይ ምቅራብ ፈርሕዎ ። ሓረስታይ በቲ ዝወርዶ ዘሎ ኩነታት ተዳኪሙዳ ካብ ቲ ቤት ብልዒ ምስ ወጸ ሓደ ሰብ ብበትሪ ጌሩ ደፍኦሞ ኣብ ቅድሜኡ ኣብ ዘሎ ጀያእምኒ ወደቐ።እቲ ጀያ ኩሉ ወርቂ ኮነ ።ኩሉ ሰብ ነናይ ኣቅሙ ሓፊሱ ተዓዝረ።ናብ ገዙኡ ሰጎም ፡ገዛ ስጋብ ዝበጽሕ ወርቂ፡ክኮነሎም፡ብምባል እንጨይቲ እምኒ ደርበየሉ።እናተሓረመ ብክንደይ ጸገም ገዛ ኣተው።
  በቲ ዝወረዶ ነገር ኣዝዩ ሰንቢዱ ገዛ ኣጽዩ ኮፍ በለ፡፡ጠምዩ መግቢ ክበልዕ ዋላውን እንተደለየ ኩሉ ዝገዞኦ ኣስቤዛ ወርቂ
  ስለዝኾነ ድማ ዝበልዖ ኮነ ዝሰትዮ ስኣነ ፡፡ሰብ ክንድዚ ዘኣክል ወርቂ ሒዙ ብከመይ ይጠምይ? ብምባል ድማ ኣስተማሰለ።
  ንነገራኣት ኣተንኮፎም ወርቂ ንክረኽቡ ዝተሃንጠዩ ሰባት ነቲ ገዛ ብቅድሚትን ብድሕሪት ክደፋእዎ ጀመሩ።ኣብ መወዳእታ ነቲ ገዛ ብሓይሊ ደፊኦም ከፈትዎ። እቲ ሓደ በእንጨይቲ ፡እቲ ካልእ ብእምኒ፡ በኣቁሑት ገዛ፡ ብገመድ፡ ብድሙ፡ ብኣንጭዋ ወዘተ ክሓርምዎ ጀመሩ፡፡ሓሪሙ ንዝተመለሰ ወርቂ በዓል ዕድል ሂዙ ከደ። እቲ ሓረስታይ ዝገብሮ ጠፊእዊ። ወይ ኣነ ሞትኩ! ጠመኩ! ጸማዕኩ! ብምባል ኡይ በለ። ዝሰምዖ ክረክብ ግን ኣይከኣለን።
  ኣብ መወዳእታ እቲ ፈለጢ ሰብ ንዝማዕዶ ምዕዶ ዘኸረ።ኣብ መንጎ ድኻታት ንስካ ጥራይ መግቢ እንተለካ ምስ ጠመዩ ፡ቀቲሎም ክበሉዕኻ እዮም፡፡ ኣብ መንጎ ስልጣን ዘይብሎም ሰባት ንስካ ጥራይ በዓል ስልጣን እንተኳይንኻ ይግምጥሉካ እዮም።
  ኣብ መንጎ ጽጉማት ንስኻ ጥራይ ወርቂ እንተለኻ ምስ መረሮም ክሸጡካ እዮም ።ሰለዚ እዩ ድማ በይንኻ ሃብቲ፡ በይንካ ስልጣን ፡ ኣይጠቅመካን እዩ ።ንዝበሎ ኣጸቢቁ ዘኸሩ ዝን በለ።ኣብቲ እዋን ወርቂ ናይ ምርካብ ህርፋን ስለዝነበሮ ኣይተረደኦን ኔሩ ፡ሕጂ ኩሉ እቲ ዝተባሀለ ኣብ ልዕሊ ነብሱ ምስ በጽሖ ኩሉ ነጸረሉ ፡፡
  ኣን መወዳእታ እቶም ወርቂ ዝደለዩ ሰባት ኣብ መንጎና ሓደ ሰብ ጥራይ ወናኒ ወርቂ ክከውን ስለዘይብሉ ጉዚ ገይርና ዘይንማቀሎ ብምባል ኣብ ምርድዳእ በጽሑ። ኮይኑ ግና ግን መን ይቅረቦ? ኩሎም ወርቂ ኮይኖም ከይተርፉ ፈርሑ።
  ኣብ መወዳእታ ሓደ ገመድ ደርብዩ ብሜላ ክሕዞ ፈተነ። እቲ ገመድ ናብ ወርቂ ምስ ተቀየረ ነኣይ! ነኣይ! እናበሉ ምስ ሰሓብዎ እቲ ሓረስታይ ንኣርባዕተ ተመቂሉ ሞተ።እቲ መድሃኒት ምስ ሞተ ስለዘይሰርሕ ዝተቆራረጹ ኣካላት እንበር ወርቂ ምርካብ ዘይከኣል ምስኮኖም ኩሎም እንዳሓዘኖም ከዱ፡፡
  ብ ዳንኤል ክብረት
  #Maሳwino

  Read more »
RSS