MassawaTube.com
Welcome
Login / Register

ዛንታ


 • ኣዝያ ጥዕምቲ ዛንታ

  ሰበይትን ሰብኣይ ኢዮም። ካብ ዝምርዓዉ ድሮ 4ተ ዓመታት ሓሊፉ ግን ውላድ ክወልዱ ኣይካኣሉን። ካብ ማዓልትታት ሓደ ማዓልቲ ጠንቂ ዘይመውለዲኦም ንኽፈልጡ ተታሓሕዞም ንሕክምና ይኸዱ....ዝድለ ምርመራ ውን ጌሮም ወዲኦም። ውጽእት ንምፍላጥ ግን ካልእ ማዓልቲ ቆጽሮሞም። ማዓልቲ ቆጸረኦም ከይኣኸለ ከሎ ሰብኣይ ኣቐዲሙ ናብቲ ዝተመርመሪሉ ዶክተር ብምኻድ...ውጽእቶም ንኽነግሮ ሓተቶ። ወዮ ዶክተር ውን ትኽክለኛ ውጽእት ምርመራኦም ከምዚ ክብል ነገሮ። ዝሕዝን ኣጋጣሚ ኢዩ ብዝተገበረልኩም ምርመራ መሰረት ባዓልቲ ቤትካ ክትወልድ ከምዘይትኽእል መኻን ከም ሙኻና ኢዩ ዝሕብረና ዘሎ ይብሎ። ወዮ ሰብኣይ ኣዝዩ ድሕሪ ምሕዛን...ነቲ ዶክተር ሓንቲ ነገር ክትታሓባበሮ ተወከሶ። ሰበይተይ ሒዘ ክመጽእ ኢየ እሞ....ንሳ ከምዘይትወልድ ኣይትንገራ እኻ ኣነ ከምዘይ ወልድን ጸገም ዘለኒ ኣነ ሙኻነይ ንገራ እኻ በሎ። ዶክተር ውን ብሓሳቡ ተስማዕመዐ። ወዮ ዶክተር ነታ ሰበይቲ ኩሉ ኢቲ ሰብኣይ ዝበሎ ይነግራ እሞ.....ሰበይቲ ፈጣሪ እንዳ መስገነት ንገዛኣ ትምለስ። ጠንቂ ዘይመውለዲኦም ድሕሪ ምፍላጦም ውን ንኣስታት 5ተ ዓመታት ሓዳሮም ቐጸሉ። ድሕሪ 5ተ ዓመታት ግን ሰበይቲ ከንጽርጽሪን ጠባያ ክትቅይርን ትጅምር። ኮፍ ኣብሉ ከዛራሪባን ክህድኣን ኣብዝፈተነሉ ምዓልቲ ከምዚ ክትብል መለሰትሉ። ስማዕ ኣነ ክወልድን ክጸግን ፍረ ማህጸነይ ክሓቁፍን ይደሊ ኣለኹ...ስለዚ ንፍላለ በለቶ። ሰብኣይ ሪእሱ ኣድኒኑ ብዙሕ ድሕሪ ምሕዛን..ከምዚ ክብል መለሰላ። ዝያዳይ ኣነኮ ይፈትወክን የኽብረክን ኢየ። ዘይምውላደይ ድማ ፍቃድ ፈጣሪ ኢዩ ስለዚ ተጸመምኒ ይብላ። ሰበይቲ በቃ እዛ ዓመት ክጽመመካ ኢየ እላ ሓሳብ ትድምድም። ኮይኑ ግን ኣብታ ዓመት ንሳ ከም ኣጋጣሚ ብሕማም ኮላሊት ሓሚማ ናብ ሕክምና ትኣቱ እሞ ክልትኡ ኮላሊታ ካብ ጥቅሚ ወጻኢ ከም ዝኾኑ ይንገራ። ጠንቂ ሕማመይ ውን ንስኻ እኻ ንፋላለ ምስ በልኩኻ ስለ ዝኣበኻ እኻ ብምባል ኣዝያ ትወቅሶ ንሰብኣያ። ሰብኣያ ግን ኣብ በይኑ ኢዩ ዝነብዕ። ብድሕረዚ ወዮ ሰብኣያ...ኣነ ኮላሊት ክህበና ዝኽእል ሰብ ክደሊ ኢየ ብምባል ካብ ሕክምና ይወጽእ እሞ ንሓደ መንእሰይ ሒዙ ይምለስ....ዝያዳይ ኣጆኺ ኮላሊት ክህበና ዝኽእል ሰብ ረኺበ ኣሎኹ ኣጆኺ ብምባል ቅሪብ ኢሉ ስዒሙዋ ይኸይድ እሞ ነቲ ዶክተር...ከምዚ ክብል ተዛረቦ። ዶክተር ንባዓል ቤተይ ኮላሊት ክህባ ፍቃደኛ ኢየ። ግን ሓደራኻ ኣነ ከም ዝሃብኩዋ ከይትነግሮ ይብሎ። ዝድለ መጥባሕቲ ጌሮም ምስ ወደኡ ተታሓሒዞም ንገዘኦም ይምለሱ። ድሕሪ ገለ ዓመታት ውን ሰበይቲ ትጠንስ ውላድ ውን ይወልዱ። ካብ ማዓልቲታት ሓደ ማዓልቲ እታ እንኮ ዓቓቢት ምስጢሩ ዝኾነት ድያሪ ኣብ ትርኣሱ ረሲዑዋ ስራሕ ይኸይድ እሞ..... ሰበይቲ ዓራት እንዳ ኣንጸፈት ትረኽባ እሞ ኩሉ ቲ ሓቂ ተምብቦ...ሞ ብብኽያት ድሕሪ ምንኽናኽ....ናብ ሰብኣያ ደዊላ....ኩሉ ቲ ሓቂ ፈሊጠዮ...ንምንታይ ግን ክንድዚ ዋጋ ትኸፍለለይ ብምባል ብኽያታ ትቅጽል.... ሰብኣይ ውን ንብዓት ይስዕሮ እሞ...ከምዚ ክብል መለሰላ.... ዝያዳይ እዚ ንዓኺ ዝኸፈልኩዎ ዋጋ ክኽፍሎ ዝግባኣኒ ኢዩ....ክብርቲ ብዓል በተይ እንድኺ። ካብ ስድራኺ ሚሒለ ጥሒለ ክወስደኪ ከለኹ ኮ ክሕብሕበክን ከኽብረክን....እምበር ከሕስረኪ ኢለ ኣይኮን ኢሉ ብልቡ ከም ዝፈትዋ ይነግራ እሞ ንሳ ውን ካብኡ ከምዘይትፍለ ቃል ብምእታው...ሓዳሮም ይቕጽሉ ኣለዉ ፈጣሪ እንታይ ይስኣኖ ድሮ ኳ 6 ወሊዶም ስድራ ኮይኖም ሓቢሮም ሙውቅ ህወት የሕልፉ ኣለው።
  ምንጪ =ካብ ዘምበብኩዎ።

  Read more »
 • ወናኒ ክልተ ናጽነት

  ይዝከረኒ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ።ጽምብል መዓልቲ ናጽነት ብምሉእ ሓይለይን ዓቅመይን ክጽምብል ሓሊነ፡ ነተን ኣለውኒ ዝበሃሉ ክዳውንተይ ኣጻጽየ ካብ ገዛ  ወጻእኩ፡፡መጀመርያ ዝተበገስኩሉ ቦታ ናብ ክለብ መንእሰያት  ኔሩ።ቅድሚ ሰሙን ብልጽቲ ተባሂላ ንከቅርባ ዝተፈቀደለይ መቐረት ናጽነት ትገልጽ ግጥመይ ንምንባብ ኔሩ።በጺሔ ሪጋይ ኣኪሉ ድማ  ነታ ብሓያል ጥንቓቀ ዝጸሓፍክዋ ግጥሚ ብመሳጢ  ኣገባብ  ኣንቢበያ፡፡ ካብ ብዙሓት ተዓዘብቲ ድማ  ኣድናቆት ረኪባ ፡፡

  ኣነውን ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረኒ ሓጎስ ወኒነ ካብቲ ኣዳራሽ ወጻእኩ፡፡ ብድሕር እዚ ናብ ኤክስፖ  ብምካድ  ብዛዕባ ንናጽነት ዝተከፍለ መስዋእቲ ዝገልጽ ናይ ስዕሊ ኤግዚብሽንን ንመቀረት ናጽነት ዝገልጽ  ድራማን  ንኩሎም ህዋሳተይ  ብዘይብቒ ጋቢዘዮም ኣጋ ምሸት ምስ ኮነ ናብ ገዛ ብምካድ ንክራረይ ኣምጻእክዋ። ኣብ ከባቢ ጎዳና ሓርነት ኣብ 'one man'ባንድ ክደርፍ  ዕድል ረኪበ ድማ ናጽነት መጽያንዝብል ናይ ታረቀ ተስፋ ሂዎት ደርፊ ደሪፈ ንብዙሓት ተዓዘብቲ ናብ 1991 መሊሰ  ዘይተዓደነ ናይ ገንዘብ ስልማት ረከብኩ።  ብዝሓት ሰባት ኣብ ቀረባ ተስፋ ዘለዎ እዩ ብዝብል ናእዳ ረኪበ ካብ እስቴጅ ወረድኩ።ኣብ ገለ መንደቅ ተጸጊኤ ንዝተሸለምክዎ ገንዘብ ምስ ቆጸርክዎ እኩል መማሰይን ወልፈይ መስደዲ ኮይኒ ምስረከብክዎ ኣዝየ ተሓጉሰ።ኣብ መወዳእታ ንናጽነት ብዝገልጹ ደርፍታት ጓይላ ተኪለ፡ ምስ ዝረከብክዎ ወዲ ሃገርን ጓል ሃገር  ሂር ክብል ኣምሲየ ናብ ገዛይ  ስጉምቲ ጀመርኩ።

  ከምቲ ቀጻሊ ልምደይ ዝገብሮ ሓደ ክልተ ደብል ኣረቄ  ክሰትይ ናብታ ናይ ሕማመይ ዝኮነት ባር ምስከድኩ ጸላኢና ይለኮት ተለኩታ ጸንሓትኒ፡፡ልክዕ መንግስተ ሰማያት ተለኪቱ ከምዝጸንሓኒ ኣዝየ ሰንበድኩ። ኣብ ውሽጠይ ንሓያለ ዓመታት ዓሪዱ ዝጸነሓ ወልፈይ  ንዝደለክዎ ግድን  ክረክብ ከምዘለኒ ብትሪ ትእዛዝ ሃበኒ። ነዚ ትእዛዝ ብውሽጠይ ምስ ሰመዓኩ ስጉምተይ ኣዛይደ ኣብ ከባቢና ንዘለው ባራት ሓሰስ ክብል ጀመርኩ።ኣዝዩ መስዩ ስለዝነበረ ክሰልጠኒ  ኣይከኣለን።ከይተረደኣኒ ሓረቅኹ።ንሕርቃን ሽጋራ ብምትኻኽ ከዝሕሎ   ንጁባይ ሓሰስ ምስበልኩ ሽጋራውን ዘየለ ጸንሓኒ ።ሓያለ ድኳንት እንተዞርኩ ዝተከፍተ ድኳን ሰኣንኩ፡፡ኣብ ገለ ገለ ድኳናት ኳኪሐ ክንድ ዝከፍቱለይ   ሰራቂ ብዝብል  ጸርፊ ኣፋንዮምኒ። ኣብቲ ለይቲ ከም ዋና ዘይብሉ ከልቢ ዓወንወን ክብል ዝረኣዩ ኣብ ሮንዳ ብዝተዋፈሩ ፖላይስ ፡ሂዞምኒ ንፍርቂ ሰዓት ኣብ ከቢድ መርመራ ኣትዮምኒ።ኣብ መወዳእታ ወልፊ እንበር ካልእ ኣበር ዘይብለይ ምኳኑ ኣጻርዮም ብከቢድ መጠንቀቅታ ሰዲዶምኒ፡፡

  ኣረቄ ይኩን ሽጋራ ክረክብ  ከምዘይክእል  ዝፈለጠ ወልፈይ ኣድራጋ ጥይት ናብ ርእሰይ ብምትኳስ ኣዝዩ ረበሸኒ፡፡ ከይረከብካ ገዛካ እነተኣቲካ ከርእየካ እየ  ብምባል ድማ  ፈከረለይ፡፡እቲ ኩሉ ባህ ኢሉኒ ክጽምብሎ ዘወኣልክዎ ናጽነት ብሰንኪ ክቱር ወልፊ ተረሳኣኒ፡፡ ወልፊ ኣብ ርእሰይ ደየበ፡፡ኣብ መዓልቲ ናጽነት ፡ናጽነትይ ተዘሪጉ ነብሰይ ምቁጽጻር ሰኣንኩ፡፡ ብኩነታትይ ሓሪቀ ገዛይ ኣትየ ክድቅስ ብቁልጡፍ  ሰጎምኩ ። ኣብ ከባቢ ካንሸሎና ምስ በጻሕኩ ከመይ ጌረ  ግን ኣረቂ ከይሰተኩ ድቃስ ክወስደኒ ይክእል? ለይቲ ሽጋራ እንተደለኩኸ እንታይ  ክኸውን እየ? ብምባል ገለ ተኣምር ዝረክብ መሲሉኒ  ንመንደቅ ካንሸሎና  ተጸጊኤ ኣብ ጸልማት ኮፍ በልኩ። ብዙሕ ከይገበርኩ ሓደ ሺጋራ ዝወለኣን ግልቡት መንእሰይ  ቅልቅል በለ ። ኦ ኣምላከይ ጸሎተይ ሰሚኢካን!! ምሽ?ክብል ሓሲበ ኣምላክ ወልፍ ዝፍንፍን እንበር ወልፍ ዘተባብዕ ዘይምኳኑ ምስ ዘከርኩ ብግብረይ ሓፊረ ትም በልኩ። ወዳት ናባይ  ምስ ቀረበኒ በጃኻ  ሽጋራ ሃበኒ ተወሊፈ  በልክዎ ። ኣብሽርካ ብምባል ካብ ጅቡኡ ኣውጺኡ ክህበኒ  ብማናይ ኢዱ  ሃሰስ እናበለ ከሎ  ብጸጋማይ ኢዱ ምስ ሓዛ ፍርቂ ጠርሙዝ ኣረቄ ተጠማመትና። እቲ መንእሰይ  ሽጋራ እናሃበኒ ኣዒንተይ ካብታ ኣረቂ ምፍራግ ከምዘኣበዩኒ ብምርኣዩ  ነዚ ክህበካ ዶ በለኒ ።እወ፡ በልክዎ።ርሑስ በዓል ናጽነት።ተከየፍ ።ኣነ መሊኤያ እየ፡፡ ኢሉ ምስ ሃበኒ ንኩሉ ዓለም ዘሃበኒ  መሲሉኒ ብተሓጎስ ፍንጭሕ በልኩ።የቀንየለይ ንዝብል ቃል ከይተረደኣኒ ሓሙሽተ ጊዜ ደጋገምኩሉ ፡፡  ገንዘብኻ ኢሉኒ ከደ።

  ንሱ ምስ ከደ ኣጣጢሓ ኮፍ ኢለ ነቲ  ብክንደይ ቃልሲ ዝተረክበ ኣረቄን ሽጋራን  ኣትኲረ ጠምትክዎም፡፡ ልክእ ንሃገርና ወሪሮም ናጽነትና ዝከሉኡና ዝነበሩ ጨካናት ወተሃደራት ደርጊ  ኮይኖም ተራዮምኒ።ኣብ ናጻ ዝኮነት ሃገረይ ከለኩ ንውሽጠይ ተቆጻጺሮም ናይ ውሽጢ ናጽነት ዝከሉኒ ምኩኖም  ነጸሩለይ።ሃገረይ ናጽነት ረኪባ ከላ ኣነ ግና ብኣርዑት ወልፊ ተገዚኤ ፡ናጽነት ሲኢነ ይነብር ከምዘለኩ ኣጸቢቑ ተረዲኣኒ።ልክእ ንጸላኢኡ ከምዝረየ ወትሓደራት ብቁጠዐ ውሽጠይ ረሰነ።ነቲ ዝሃዝክዎ ሽጋር ኣምጺጸ ስብርብር  ገበርክዎ ፡፡ቀጺለ ድማ ነቲ ኣረቄ ኣብ ቅድመይ ምስ ዝነበረ መንደቅ ኣጋጪየ ስብርብር ኣበልክዎ፡፡እቲ ፈሰሰ ኣርቄ ናይ ጸላኢ ደም ኮይኑ ተረኣዩኒ ደስ በለኒ።ኣብ ውሽጠይ ምሉእ ዘይጉድል ዓወት ተሰመኣኒ።ኣብ ናጻ ሃገረይ ካብ ወልፊ ናጻ ዝኮነ ሰብነት ወነንኩ፡፡ወናኒ ክልተ ናጽነት ብምኳን ናብ ገዛይ ብዓወት ኣተኩ።

  Read more »
RSS